Poduzetničke aktivnosti

Za vrijeme trajanja projekta suradnici će održati 2 aktivnosti s područja unapređivanja poduzetničkih vještina i 7 specijaliziranih aktivnosti namijenjenih postojećim i potencijalnim agropoduzetnicima u kojima će se moći upoznati s potencijalima, tehnologijom i metodama proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda.

Poduzetničke aktivnosti

 1. Edukacije i radionice s ciljem jačanja (ženskih) poduzetničkih inicijativa provodit će se u obliku jednodnevnih seminara na temu i serija radionica.

  U jednom ciklusu jednodnevnih seminara će se obrađivati:

  • Osnove poduzetništva – osmišljavanje i pokretanje vlastitog posla, pravni oblici organiziranja poduzetništva, potrebna znanja i vještine, osnove poslovnog planiranja, pregled usluga PPI-jeva te financiranje poduzetničkih pothvata uz praktične promjere.
  • Financiranje start-up poduzeća – izvori financiranja (nacionalni, javni i EU)
  • Pripremu poslovnog i strateškog plana – sadržaj, metodologija izrade, procjena uspješnosti uz praktičan rad.
  • Internet oglašavanje – trendovi, besplatni alati za istraživanje tržišta, načini oglašavanja, mjerenje efikasnosti i povrata ulaganja, pokretanje Facebook i Google oglasne kampanje. Brendiranje i razvoj lokalnih proizvoda – koraci za kreiranje uspješnog brenda, ključne odrednice i učinci.
  • Na radionicama koje će se održavati dva puta godišnje će se obrađivati razvoj proizvoda zasnovan na kulturnim i prirodnim potencijalima i nasljeđu (eko hrana, kozmetika, suveniri…) te marketing i promocija proizvoda (design, pakiranje, želje kupaca, distribucija, formiranje cijena, načini prodaje…).
  • Uz navedeno, po potrebi će se organizirati B2B inicijative – prezentacije proizvodnje potencijalnim kupcima i distributerima.
  • Navedene aktivnosti su namijenjene poduzetnicama početnicama, agropoduzetnicama, uzgajivačima, nezaposlenima, zainteresiranoj javnosti te postojećim poduzetnicama koje žele unaprijediti svoje znanje i vještine.

  Kapaciteti za provedbu: Hrvatska gospodarska komora jedna je od sudionica provedbe nacionalne Strategije razvoja ženskog poduzetništva 2014. – 2020. Stoga je Županijska komora Split pokrenula Poduzetnički inkubator HGK Županijske komore Split za poduzetnice-početnice koji će provoditi opisanu aktivnost. Inkubator je osnovan u srpnju 2015. godine i raspolaže s pet potpuno opremljenih ureda za inkubaciju poduzetnica, od kojih su četiri već naseljena putem javnog natječaja. Osim samog ureda, stanarke imaju na raspolaganju logistiku ŽK Split te mentorsku i savjetodavnu pomoć u obliku edukacija i programa mentorstva koje provode članice Hrvatske udruge poslovnih žena KRUG. Viša stručna suradnica Suzana Prkić Jurić s iskustvom u provođenju edukacija i radionica za žene poduzetnice provodit će i gore opisane aktivnosti.

 2. Dvije radionice s područja izrade i korištenja digitalnih sadržaja u svrhu unapređenja poslovanja namijenjene poduzetnicima u svim fazama razvoja proizvoda/usluga (osnivanja, razvoja prototipa, komercijalizacije), dva informatička tečaja (osnovni i napredni) za nezaposlene i osobe s niskom razinom informatičkog znanja, svaki u trajanju 40 sati raspoređenih u 2-4 tjedna ovisno o mogućnostima polaznika i dvije prezentacije softvera i aplikacija za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom namijenjene svim agropoduzetnicima provest će Tehnološki centar Split.

  Kapaciteti za provedbu: Tehnološki centar Split, društvo s ograničenom odgovornošću za promicanje novih tehnologija, inovacija i poduzetništva, je institucija za razvoj poduzetništva koja u svojim prostorima ima tehnološko-poduzetnički inkubator kroz koji je od 1997.g. prošlo preko 100 tehnološki orijentiranih tvrtki. TCS poduzetnicima početnicima stoji na raspolaganju kao savjetodavni centar, a uz to organizira radionice, seminare i informatičke tečajeve za poduzetnike. TCS-a potiče suradnju među tvrtkama i povezivanje tvrtki sa sastavnicama Sveučilišta i njihov zajednički nastup na tržištu. Aktivnost će provoditi djelatnici Centra koji imaju dugogodišnje iskustvo u održavanju opisanih radionica i tečajeva i iskustvo u primjeni različitih tehnologija u ostale djelatnosti, između ostalog u poljoprivredu i turizam.

Specijalizirane aktivnosti za agropoduzetnike

 1. Ciklusi predavanja s radionicama na temu proizvodnje ljekovitog i aromatičnog bilja, njegovog održivog korištenja iz prirodnih sastojina te njegova upotreba u prehrambenoj industriji provodit će se jedanput godišnje, a bit će namijenjen proizvođačima i prerađivačima prehrambenih proizvoda, ali i svim drugim zainteresiranim ciljnim skupinama.

  Kapacitet za provedbu: Agronomski fakultet se uz nastavu bavi i znanstveno-istraživačkim radom s ciljem unaprjeđenja poljoprivrede u Republici Hrvatskoj. Prema broju znanstvenika, znanstvenih projekata i publikacija zauzima vodeće mjesto u zemlji na polju poljoprivrednih znanosti. Posljednjih godina bilježi konstantan porast znanstvene produkcije, koja se očituje ponajprije u broju dobivenih projekata, radova objavljenih u prestižnim znanstvenim časopisima, te organizaciji i aktivnom sudjelovanju na znanstvenim skupovima.

  Jedan od glavnih ciljeva u istraživačkom radu fakulteta je omogućiti prijenos znanja i znanstvenih rezultata na gospodarstvo, te sudjelovati u njihovoj primjeni. Aktivnost će provoditi djelatnici Zavoda za sjemenarstvo koji su renomirani stručnjaci na području istraživanja ljekovitog bilja.

 2. Radionice o metodama utvrđivanja botaničkog podrijetla meda i plasiranju meda na tržište održavat će se dva puta godišnje u sezoni proizvodnje meda. Procjena botaničkog podrijetla utvrđuje se kemijskom analizom isparljivih spojeva i aroma važna je stoga što autentičnost meda definirana načelima Codex Alimentarius 2001., odredbama Direktive 2001/110/EC Vijeća Europskog parlamenta te Pravilnikom o medu (NN 93/09) i mednim proizvodima garantira kvalitetu i komercijalnu vrijednost. Tradicionalna metoda određivanja botaničkog porijekla meda je klasična analiza peludi koja, iako daje zadovoljavajuće rezultate, nije u potpunosti pouzdana. Na radionicama će se prezentirati suvremena metoda izolacije i identifikacije isparljivih spojeva te primjena ovih metoda za karakterizaciju različitih vrsta meda s primjerima pronađenih biomarkera, a bit će otvorena za sve zainteresirane s naglaskom na postojeće i potencijalne pčelare i studente prirodnih znanosti.

  Kapacitet za provedbu: Kemijsko-tehnološki fakultet je sastavnica Sveučilišta u Splitu u sklopu kojeg je ustrojen Zavod za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju. Aktivnost će provoditi dekan KTF-a prof. dr. sc. Igor Jerković koji se dugo bavi istraživanjem meda te je sudjelovao na znanstveno-istraživačkim projektima s tog područja kao što su „Evaluation of Unifloral Honeys – Chemical Fingerprinting and Nutritional Properties“; „Primjena plinske kromatografije u analizi kakvoće meda prije i nakon zagrijavanja“ te „Utjecaj patvorenja satnih osnova na sigurnost sastav i kakvoću meda i pčelinjeg voska“, a ima i bogato iskustvo u predavanju te je idealan izbor za prenošenje znanja s ovog područja.

 3. Edukacija o sustavima i metodama uzorkovanja hrane, učestalosti laboratorijskih kontrola hrane, izvještavanja i postupanja kod nesukladnosti održavat će se u obliku jednodnevnih seminara i radionica tri ili više puta godišnje, prema interesu. Bit će namijenjene agropoduzetnicima i poljoprivrednicima – stočarima/uzgajivačima, proizvođačima hrane životinjskog podrijetla (sirane, mini sirane, mljekare, klaonice, prerade mesa, ribe..) i zainteresiranim studentima. Vrlo je važno da svi sudionici u lancu hrane, posebno hrane životinjskog podrijetla, budu upoznati s temeljnim načelima i odgovornosti u poslovanju s hranom. Zakonodavstvo koje prati ovo područje vrlo je dinamično i složeno, te je potrebno dobiti uvid u trenutno stanje i perspektive primarne proizvodnje i prerade hrane u kontekstu prilagodbe propisima. Aktivnost će biti usmjerena na transfer znanja i tehnologija na području sigurnosti hrane koja se temelji na odgovornosti subjekata u poslovanju hranom.

  Kapaciteti za provedbu: Zavod za higijenu, tehnologiju i sigurnost hrane djeluje u sklopu Veterinarskog fakulteta Zagreb. Osoblje Zavoda je stručno i tehnički kompetentno za obavljanje svih aktivnosti iz područja ocjene zdravstvene ispravnosti namirnica. Zaposlenici laboratorija su doktori znanosti veterinarske struke i doktori znanosti kemijske struke, te tehnički kadrovi kemijskog profila. Suradnici Zavoda sudjeluju na domaćim i inozemnim znanstvenim kongresima, simpozijima i savjetovanjima u području higijene i tehnologije hrane, veterinarskog (veterinarsko – sanitarnog) nadzora (inspekcije) kao sastavnice javnog zdravstva te u području sigurnosti hrane. Aktivnost će provoditi profesor Nevio Zdolec, voditelj zavoda za mikrobiologiju hrane, suradnik na više nacionalnih i međunarodnih projekata (MZOŠ, INCO EU FP5, FP7, Ministarstvo poljoprivrede) autor brojnih znanstvenih i stručnih radova, udžbenika i priručnika čije područje interesa su veterinarsko javno zdravstvo, mikrobiologija hrane, autohtona hrana, antimikrobno djelovanje, bakteriocini, antimikrobna rezistencija, patogeni iz hrane.

 4. Jednodnevni seminari i radionice o potencijalu samoniklih i kultiviranih biljnih vrsta održavat će se nekoliko puta godišnje u skladu s potrebama i zahtjevima lokalne zajednice. Sadržaj navedene aktivnosti je iskorištavanje samoniklih i kultiviranih biljnih vrsta koje imaju pozitivan učinak na zdravlje ljudi i smatraju se „funkcionalnom hranom“. Bit će predstavljena nova tehnološka rješenja u proizvodnji, berbi, skladištenju i preradi poljoprivrednih proizvoda, te će se raditi na suzbijanju mitova o načinima i sustavima kontrole hrane namijenjene konzumaciji. Aktivnost je namijenjena poljoprivrednim proizvođačima, OPG-ovima, poduzećima koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom i preradom.

  Kapaciteti za provedbu: Institut za jadranske kulture i meliorizaciju krša je javni znanstveno istraživački institut čija je osnovna djelatnost znanstveno istraživački i savjetodavni rad na polju maslinarstva, vinogradarstva, voćarstva, cvjećarstva i povrćarstva. Pored istraživačke aktivnosti sudjeluje u izvođenju Studija mediteranske poljoprivrede. Težište studija počiva na specifičnim potrebama poljoprivredne proizvodnje u agroekološkim uvjetima mediteranskog dijela Hrvatske, ponajprije u hortikulturi. Aktivnost će provoditi skupina eminentnih znanstvenika iz područja biotehničkih znanosti na čelu s dr. sc. Franom Strikićem, autori brojnih znanstvenih i stručnih publikacija. Zaposlenici Instituta imaju iskustvo provedbe velikih znanstvenih i stručnih projekata kao što su: „Znanstveni program: Očuvanje, vrednovanje i održiva uporaba jadranskih poljoprivrednih resursa“, „Agroekonomske značajke razvoja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava“, „Abiotički i biotički čimbenici stresa u sustavima uzgoja povrća na kršu“ i mnogi drugi.

 5. Kroz predavanja i radionice educirat će se zainteresirani poljoprivredni proizvođači i agropoduzetnici o temama s područja aktivnih tvari u ljekovitom bilju te načinima za njihovu izolaciju iz biljnog materijala ekstrakcijom i izolacijom pri čemu će se ispitivati svaki od izoliranih spojeva na njihovu moguću genotoksicnost, mutagenost i teratogenost na različitim modelnim organizmima. Svi relevantni podatci bit će obrađeni „in silico“. Budući da se radi o spojevima koji se primjenjuju u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji važno je upoznati potencijalne proizvođače s mogućnostima i načinima iskorištavanja ljekovitog bilja, ali i njihove potencijalne toksičnosti, posebice stoga što je područje provedbe projekta pogodno za njihov uzgoj. Dodatna vrijednost aktivnosti je i to što je ovakvo istraživanje u skladu s ciljevima Strategije pametne specijalizacije. Predavanja će se održavati dva puta godišnje u skladu sa sezonom branja ljekovitog bilja.

  Kapacitet za provedbu: Institut Ruđer Bošković je stožerna znanstvena ustanova u Republici Hrvatskoj u području prirodnih i biomedicinskih znanosti te istraživanju mora i okoliša. U njemu radi preko 500 znanstvenika i istraživača u preko 80 laboratorija. U pripremi je provedba istraživanja aktivnih tvari u ljekovitom bilju i njihove izolacije. Aktivnost na projektu (ispitivanja i edukaciju) provodit će tim eminentnih znanstvenika s područja molekularnih, biokemijskih, kemijskih i biotehničkih znanosti na čelu s dr. sc. Rozelindrom Čož-Rakovac.

Zajedno do fondova EU
Europski Strukturni i Investicijski Fondovi
Operativni program Konkurentnost i kohezija
Grad Trilj
JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ
Poduzetnički Inkubator Klis
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR)

Brendiranje Grada Trilja

Novi centar
agropoduzetništva

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje kolačiće (cookies). Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića.